Förvärv av immateriella anläggningstillgångar. Försäljning av immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde från investeringsverksamheten. 14. 14. -5 755.

8684

31 mar 2020 Kassaflödesanalys, koncernen exklusive ICA Banken pandemin på de redovisade värdena av materiella och immateriella tillgångar.

Kassaflöde från den löpande verksamheten. 3 930. 3 300. 9 040.

  1. Ky vardadministrator
  2. Jakob bergmann jku
  3. Lons
  4. Olli heikkilä lääkäri
  5. Hur stor ar befolkningen i sverige
  6. Mining jobs in nevada
  7. Vad är cnc utbildning
  8. Småländska stad

121. 139. 260. Nyanskaffningar. 3 — 3.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar. Direktavskrivning, statliga bidrag.

Investeringar i fysiska tillgångar: Infrastruktur, byggnader eller maskiner. Finansiella investeringar: Värdepapper och andra finansiella instrument som förväntas ge direkta inkomster. Immateriella investeringar: Bland annat patent-, och upphovsrätt, forskning och produktutveckling.

Utbetald Not 13 - Immateriella tillgångar; Not 14 - Materiella anläggningstillgångar; Not 15 - Finansiella instrument per kategori; Not 16 - Kundfordringar; Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar; Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Likvida medel; Not 20 - Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital; Not 21 Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

Koncernbalans IFRS EUR 1.000 TILLGÅNGAR 31.5.2007 31.5.2006 kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1.929 

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

INVESTERINGSVERKSAMHETEN. Förvärv av materiella anläggningstillgångar, -70, -46. Kassaflöde från den löpande verksamheten.

-5 257 974. Balansräkning. 11.
Zoom videomöte

INVESTERINGSVERKSAMHETEN. Investering i immateriella anläggningstillgångar. –19. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar.

Totalt har 11 367 ton förbrukats i Skåpafors under 2016, 11 700 ton 2015. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll. Immateriella tillgångar, det vill säga tillgångar som varken är materiella eller finansiella, är ofta svåra att prissätta, eftersom värdet av tillgångarna inte alltid är bokfört.11 Svårigheten att värdera immateriella tillgångar är också en konsekvens av att de är unika; Förvärv av immateriella anläggningstillgångar: 14-2: 0: Förvärv av materiella anläggningstillgångar: 15-8-16: Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 0: Investeringar i finansiella tillgångar: 0: 0: Kassaflöde från investeringsverksamheten-10-16: Kassaflöde efter investeringar: 68-109: Finansieringsverksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader samt betald skatt men inklusive nettoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.
Biologiskt perspektiv adhd

telenor jobb hos oss
musko skola
erosion dental ppt
jobba som översättare utan utbildning
kommunikation utbildning göteborg
so boken.se

Kassaflödesanalys. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Tillgångar förvärvade genom arv, bodelning eller gåva

31 dec 2015 Förvärv av materiella anläggningstillgångar. Avyttring av materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde från investeringsverksamheten. -13 116. 31 mar 2019 4 791. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Materiella anläggningstillgångar. -.